کاوه ایرانی

از ایرانم از شهر آزادگان، ایرانشهر - زاد روزم اول شهریور ماه 2514 برابر با 1334 خورشیدی در خیابان محمد رضا شاه کوچه کاوه - تحصیلاتم در دو رشته حسابداری و در ادامه مدیریت صنعتی - روزنامه نگاری را در مجله دختران و پسران سپس مجله جوانان آموختم و دوره کارآموزی را به پایان رساندم .

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

 

 

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر به منظور تعیین هدفهای فروش در بنگاه های تولید و اقتصادی یکی از تکنیکهایی است که بسیار حایز اهمیت می باشد.

نقطه سر به سر یا نقطه ای که واحد تولیدی مقداری را که باید تولید کند و همان تعداد را بر حسب قیمت بازار به فروش برساند که نه سود کند و نه زیان ببرد؛ از آنچا که برای رسیدن به این تعداد لازم است ابتدا واحد تولید کننده هزینه های تولیدی خود را با تفکیک هزینه های متغیر Variable cost و هزینه های ثابت Fixed cost شناسایی کند و با بدست آوردن نرخ فروش محصول خود در بازار از فرمول زیر می تواند تعداد در نقطه سر به سر را بدست آورد.

 

F

 Q = --------------

P – V            

 

·     مثال :   اگر فرض کنیم هزینه ثابت یک کارخانه -/ 6،500،000 ریال و هزینه متغیر یک واحد کالا -/ 1،800 ریال و قیمت فروش یک واحد کالا -/ 2،950 ریال است می توان از فرمول فوق تعداد در نقطه سر به سر را بدست آورد.

 

 

 

 

با نمودار زیر نیز می توان نقطه سر به سر را نمایش داد.

 

 

 

در حقیقت مخرج کسر نشان دهند حاشیه سود است که در نقطه سر به سر برابر است با مقداری که با تقسیم بر هزینه ثایت تعداد در نقطه سر به سر بدست می آید بعنی اگر تعداد بدست آمده در نقطه سر به سر را ضربدر حاشیه سود کنیم برابر خواهد بود با هزینه های ثابت محصول.

 

حاشیه سود =  قیمت فروش یک واحد - هزینه متفیر یک واحد

 

از آنجایی که بنگاه های تولید بعضا بیش از یک محصول تولید می کنند؛ نقطه سر به سر برای این بنگاه های اقتصادی کمی پیچیده تر می گردد و دیگر نمی توان از فرمول بالا استفاده نمود.

 

نقطه سر به سر برای واحد های تولید که بیش از یک محصول تولید می کنند.

 

علاوه بر اطلاعات نقطه سر به سر بر ای تک محصول « هزینه ثابت؛ هزینه متغیر یک واحد؛ قیمت فروش یک واحد » می بایست حاشیه فروش برای هر محصول را محاسبه نمود و سپس در صد فروش هر یک از محصولات به کل فروش را حساب کرد برای این منظور ستون آخر را ستون جمع اختصاص  می یابد  و  با  تقسیم  فروش  یک  واحد  از  هر  محصول به جمع  قیمت  فروش  یک واحد  محصولات  این  در  صد  معین می گردد.

مرجله بعد بدست آوردن میانگین موزون حاشیه فروش است که با ضرب کردن حاشیه فروش محاسبه شده در در صد فروش هر یک از محصولات به کل فروش تعیین می شود.

حالا CM   از مجموع میانگین موزون حاشیه فروش بدست می آید که با استفاده از فرمول زیر تعداد کل محصول در نقطه سر به سر محاسبه می گردد .

 

FC

 

------------

B .E .P .  =

CM

 

 

با اعمال در صد فروش هر یک از محصولات به کل فروش به تعداد کل بدست آمده؛ مقدار نقطه سر به سر برای هر محصول مشخص می شود.

 

برای روشن شدن ذکر یک مثال لازم است.

 

مثال :

 

واحد تولیدی سه محصول الف – ب و پ را تولید می کند اطلاعات اولیه بشرح زیر است:

 

شرح

محصولات

الف

ب

پ

قیمت فروش یک واحد

3,500

4,000

5,500

هزینه متغیر یک واحد

1,800

2,100

2,900

 

هزینه ثابت

 

6,500,000

 

 

مطلوبست محاسبه نقطه سر به سر برای هر یک از محصولات.

 

روش حل :

 

جدول یک – محاسبه حاشیه فروش و در صد فروش هر یک از محصولات به کل فروش.

 

شرح

محصولات

جمع

الف

ب

پ

قیمت فروش یک واحد

3,500

4,000

5,500

13,000

هزینه متغیر یک واحد

1,800

2,100

2,900

6,800

حاشیه فروش ( CM ) یک واحد

1,700

1,900

2,600

6,200

در صد فروش هر یک از محصولات به کل فروش

27%

31%

42%

100%

هزینه ثابت

 

6,500,000

 

 

جدول دو – محاسبه میانگین موزون حاشیه فروش یا  CM

 

محاسبات

محصول

  458   =

27%

*

1,700

الف

585   =

31%

*

1,900

ب

1,100=

42%

*

2,600

پ

2,14۳=

100%

جمع

 

جدول سه – محاسبه نقطه سر به سر کل برای تمام محصولات

 

 

6,500,000

FC

 

= ۳۰۳۴

-----------

------------

B .E .P .  =

 

2,142

CM

 

 

جدول چهار- تعیین نقطه سر به سر به تفکیک هر محصول

 

تعداد محصول در نقطه سر به سر

محاسبات

محصول الف

817     =

27%

*

3,034

محصول ب

   93۳     =

31%

*

3,034

محصول پ

1,284  =

42%

*

3,034

 


گزارش تخلف
بعدی